Kto môže požiadať o odklad splátok?

O odklad môže požiadať dlžník, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere/ revolvingovom úvere alebo ručiteľ z ručenia k tejto zmluve a ktorý má záujem o odklad splátok.

Ako vyplniť tlačivo o odklad splátok?

O odklad splátok môžete požiadať prostredníctvom formuláru (nájdete nižšie). V žiadosti vyplníte požadované údaje, kde okrem iného uvediete aj dĺžku trvania odkladu splátok. Tá pri spotrebiteľských ako aj podnikateľských úveroch môže byť maximálne 3 mesiace, pričom následne, ak bude pandémia ďalej pretrvávať, budete môcť požiadať o odklad na ešte ďalšie 3 mesiace. Keďže v súčasnej situácii nie je vhodné, aby sa ľudia osobne stretávali a zbytočne kontaktovali, rozhodli sme sa celý proces maximálne zjednodušiť. Stačí formulár žiadosti stiahnuť, vyplniť (ručne, alebo priamo v počítači), vytlačiť, podpísať, následne oskenovať / odfotiť a poslať ako prílohu e-mailom na našu e-mailovú adresu: odklady@proficredit.sk. Pri vypĺňaní žiadosti dbajte prosím na vyplnenie všetkých údajov, pretože z dôvodu chýbajúcich údajov nebude možné žiadosti vyhovieť a budete ju musieť doplniť, čím sa celý proces pre obe strany skomplikuje.

Čo znamená odklad splátok?

Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr. Odklad preto znamená len odloženie splatenia splátok istiny a úroku.

Čo v prípade ak som ešte neuhradil aktuálne splatnú splátku?

Ak ste ešte nezaplatili splátku, ktorej splatnosť bola maximálne 30 dní pred dátumom podania žiadosti o odklad, bude vám automaticky odložená aj splatnosť tejto splátky. Lehota odkladu v takom prípade teda začne plynúť dňom splatnosti tejto nezaplatenej splátky.

Na aké obdobie si môžem splátky odložiť?

Aktuálne môžete požiadať o odloženie maximálne 3 splátok, pričom odklad bude účinný odo dňa splatnosti poslednej nezaplatenej splátky. Ak v žiadosti uvediete počet nižší ako 3, potom vám bude vyhovené podľa žiadosti. Ak však v žiadosti uvediete počet vyšší ako 3, potom vám bude odložený len maximálny možný počet splátok, teda 3.

Musím za odklad platiť poplatok?

Nie, odklad splátok je bezplatný a rovnako ani s podaním žiadosti nie sú spojené žiadne administratívne poplatky.

Úročí sa môj úver aj počas odkladu splátok?

Počas odkladu splátok sa váš úver naďalej úročí úrokom v súlade s pôvodnou zmluvou o spotrebiteľskom úvere, alebo zmluvou o úvere. Tento úrok máte následne možnosť splatiť nasledovne:

  a) Po vypršaní lehoty odkladu splátok sa tieto úroky rozvrhnú do všetkých zostávajúcich splátok = výška splátok po odklade bude o niečo vyššia, ako bola výška pôvodných splátok,
  b) Úrok za dobu trvania odkladu sa stane splatným až po splatení celého splátkového kalendára vrátane odložených splátok = splátky po odklade zostanú v rovnakej výške a úrok bude splatný v nasledujúcej splátke po splatnosti poslednej splátky úveru, avšak v prípade, ak by jeho výška bola vyššia, ako bola pôvodná výška splátky, tak bude rozložený do takého počtu splátok, aby bola zachovaná výška splátky podľa pôvodného splátkového kalendára.

Vzhľadom na skutočnosť, že veľa klientov má svoje financie rozložené tak, že počítali aj v budúcnosti so zachovaním výšky splátky, odporúčame vám využiť možnosť b), ktorá vám zachová výšku splátky a neznamená žiadne ďalšie navýšenie a náklady s tým spojené.

Kedy mi príde odpoveď či bola moja žiadosť schválená?

Na základe zákona č. 75/2020 Z.z. máme na spracovanie vašej žiadosti 30 dní. Rozumieme, že sa vám táto lehota môže zdať dlhá, ale od vyhlásenia pandémie sa na nás s požiadavkou o odklad obracia šesťnásobne viac klientov ako kedykoľvek predtým.
Naši kolegovia však robia maximum preto, aby sme v čo najkratšom čase vybavili každú žiadosť. Prosíme však o vaše porozumenie a zhovievavosť.

Čo ak sa moja situácia nezlepší ani počas doby 3 mesiacov?

V prípade, že vaša situácia sa nezlepší, máte možnosť o odklad požiadať opakovane v lehote trvania ďalších 3 mesiacov za predpokladu, že bude ešte trvať obdobie pandémie. Svoj záujem o ďalší odklad splátok však v takom prípade musíte oznámiť opätovnou žiadosťou doručenou najneskôr 1 deň pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splátok.

Čo ak sa moja situácia zlepší už počas trvania odkladu?

V prípade, že vaša situácia sa zlepší už počas trvania odkladu, môžete začať splácať kedykoľvek. Zároveň môžete tak, ako kedykoľvek predtým splatiť úver predčasne. O tejto skutočnosti nás však musíte informovať a to buď písomne alebo elektronicky na e-mailovú adresu odklady@proficredit.sk.
Povolený odklad splátok nebráni dlžníkovi v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splátok. Ak budete mám záujem splácať úver alebo ho aj predčasne splatiť, podľa zákona nám oznámte svoj záujem začať splácať úver alebo jeho časť, čím sa ukončí odklad splátok. Toto oznámenie by malo obsahovať okrem záujmu začať splácať úver alebo jeho časť počas obdobia odkladu splátok aj číslo spotrebiteľskej zmluvy, na ktorý sa odklad splátok vzťahoval.

Kedy nemám nárok na odklad splátok ?

Podľa zákona odklad splátok nemusí byť povolený v prípade, ak

  a) je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,
  b) bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
  c) bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu – Čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013,
  d) žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo
  e) žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený na našej stránke.

Formuláre k žiadosti o odklad splátok:

Formulár pre podanie žiadosti o odklad splátok – pre SPOTREBITEĽOV
Formulár pre podanie žiadosti o odklad splátok – pre PODNIKATEĽOV