Otázky a odpovede týkajúce sa produktu:

Ako môžem požiadať o pôžičku?

O pôžičku môžete požiadať prostredníctvom formulára na tejto internetovej stránke. V prípade, že už MoneyTu pôžičku čerpáte, o ďalšiu môžete požiadať aj v klientskej zóne na tejto stránke. Ak neviete ako používať našu online kalkulačku, tu je návod:

Na čo môžem použiť pôžičku MoneyTu?

Pôžičku môžete použiť na čokoľvek, nie je viazaná účelovo. Záleží teda len na vás, čo s peniazmi z pôžičky spravíte.

Ako dlho trvá schválenie pôžičky?

Informáciu o predbežnom schválení pôžičky dostanete do niekoľkých sekúnd od ukončenia online žiadosti. Celý proces od žiadosti o pôžičku až po jej vyplatenie na váš bankový účet môžete vybaviť v priebehu jedného pracovného dňa. Klienti bánk ČSOB, VÚB, Tatra banka a Poštová banka získajú svoju pôžičku zväčša už do 3 hodín.

Požadujete nejaký poplatok za poskytnutie úveru?

Áno, za poskytnutie úveru požadujeme zaplatiť poplatok vo výške 4% z poskytnutej sumy úveru, pričom poplatok je splatný pred poskytnutím úveru. Samozrejme v prípade, ak by ešte po uhradení poplatku došlo k jeho stornovaniu (či už zo strany poskytovateľa, alebo zo strany žiadateľa), bude vám tento poplatok okamžite vrátený.

Prečo vám musím zaplatiť poplatok ešte pred vyplatením úveru?

Platba poplatku slúži zároveň na overenie, či bankový účet uvedený v žiadosti o úver patrí skutočne vám. Povinnosť overenia majiteľa účtu nám ukladá zákon.

Aká je výška RPMN?

Na našej stránke nájdete úverovú kalkulačku, ktorá podľa Vami požadovaných parametrov pôžičky vypočíta maximálnu hodnotu RPMN a úrokovú sadzbu pre konkrétnu pôžičku. Maximálnu výšku RPMN zverejňuje každé 3 mesiace Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Čo mám robiť, keď meškám so zaplatením splátky a nemôžem ju uhradiť?

Ihneď ako budete mať vedomosť, že nebudete môcť uhradiť svoju splátku včas, prípadne už s jej zaplatením meškáte, kontaktujte nás prostredníctvom klientskej linky 0800 700 100. Pokúsime sa vám pomôcť Vašu situáciu zvládnuť čo najlepšie. Myslite na to, že čím skôr nás budete kontaktovať, tým jednoduchšie bude nájsť riešenie.

Môžem si požičať, aj keď nie som zamestnaný na TPP (som napríklad dôchodca, živnostník...)?

Nie, naša spoločnosť neposkytuje pôžičky občanom SR, ktorí nie sú aktuálne v zamestnaneckom pomere. Ako živnostník však samozrejme požiadať o pôžičku môžete, podstatné je, že musíte hodnoverne zdokladovať svoj pravidelný príjem a musíte mať dostatok voľných zdrojov pre budúce riadne splácanie.

Otázky a odpovede týkajúce sa poistenia:

Pre koho je poistenie určené?

Poistenie je určené pre klientov, ktorí v čase žiadosti o spotrebiteľský úver: majú menej ako 62 rokov, nebol im priznaný a nepoberajú invalidný ani starobný dôchodok, nie sú v pracovnej neschopnosti.

Poistné riziká

Pracovná neschopnosť (úplná dočasná invalidita)

Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne vtedy, ak pracovná neschopnosť poisteného trvá nepretržite aspoň 30 dní.

Úplná trvalá invalidita

Ak vás v dôsledku úrazu alebo choroby poisťovňa uznala za úplne trvale invalidnú osobu, po dni začatia poistenia a pred dňom ukončenia poistenia.

Úmrtie

Ak nastane úmrtie z dôvodu úrazu alebo choroby, po dni začatia poistenia a pred dňom ukončenia poistenia.

Strata zamestnania

Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej nedobrovoľnou stratou zamestnania poisteného vznikne, ak ste v čase vzniku poistnej udalosti pracoval ako zamestnanec nepretržite minimálne 12 mesiacov, pričom váš pracovný úväzok bol dlhší ako 25 hodín týždenne, a ak uplynula čakacia lehota v dĺžke 60 dní a pokiaľ Vaša nezamestnanosť trvá nepretržite aspoň 60 dní.

Hospitalizácia

Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej hospitalizáciou vám vzniká od 4. dňa trvania Vašej hospitalizácie v dôsledku úrazu, maximálne počas hospitalizácie trvajúcej 30 dní za jednu poistnú udalosť.

Výška poistného krytia

Pracovná neschopnosť (úplná dočasná invalidita)

Výška poistného plnenia sa rovná mesačným splátkam úveru vrátane splátky poistného, ktorých deň splatnosti podľa príslušnej Zmluvy o úvere pripadá na čas trvania pracovnej neschopnosti poisteného, počínajúc prvou mesačnou splátkou úveru splatnou po uplynutí 30 dní pracovnej neschopnosti poisteného. V prípade, že medzi dvomi stavmi práceneschopnosti neubehlo viac ako 60 dní, budú oba tieto stavy posudzované ako jedna poistná udalosť, pričom sa na v poradí druhú práceneschopnosť čakacia lehota 30 dní nevzťahuje.

Úplná trvalá invalidita

Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej úplnou trvalou invaliditou poisteného je vo výške zostatku istiny úveru skutočne vyčerpaného a nesplateného ku dňu uznania poistnej udalosti a riadneho úroku z istiny úveru, ktorý bol zročný a nesplatený ku dňu uznania poistnej udalosti. Plnením v prípade poistnej udalosti spôsobenej trvalou invaliditou poisteného poistenie zaniká.

Úmrtie

Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej smrťou poisteného je vo výške zostatku istiny úveru skutočne vyčerpaného a nesplateného ku dňu smrti poisteného a riadneho úroku z istiny úveru, ktorý bol zročný a nesplatený ku dňu smrti poisteného. Plnením v prípade poistnej udalosti spôsobenej smrťou poisteného poistenie zaniká.

Nedobrovoľná strata zamestnania

Výška poistného plnenia sa rovná mesačným splátkam úveru vrátane splátky poistného, ktorých deň splatnosti podľa príslušnej Zmluvy o úvere pripadá na čas trvania nezamestnanosti poisteného, počínajúc prvou mesačnou splátkou úveru splatnou po uplynutí 2 mesiacov trvania nezamestnanosti poisteného. U každého jedného poisteného môže plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu straty zamestnania predstavovať maximálne 12 mesačných splátok úveru, pričom plnenie v pomere na jednu mesačnú úverovú splátku nepresiahne sumu 1 000 €. Počas celej lehoty poistenia môže plnenie z dôvodu straty zamestnania u každého jedného poisteného predstavovať maximálne 24 mesačných splátok úveru.

Hospitalizácia

V prípade hospitalizácie poisteného z dôvodu úrazu dlhšej ako 3 dni je v čase trvania poistenia denné poistné plnenie vo výške 20 % z výšky mesačnej splátky úveru za každý deň jeho hospitalizácie počnúc 4. dňom hospitalizácie. Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu hospitalizácie môže predstavovať maximálne 30 denných dávok. Poistné plnenie je splatné jednorazovo po ukončení hospitalizácie.

Dôležité pojmy

Poistník = PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., ktorý s poisteným uzavrel Zmluvu o úvere

Poistený = Klient – fyzická osoba – spotrebiteľ alebo fyzická osoba – podnikateľ –, ktorý má s Poistníkom uzavretú úverovú zmluvu alebo fyzická osoba, ktorá ako spoludlžník pristúpila k záväzku dlžníka (právnickej osoby, resp. fyzickej osoby podnikateľa) zo Zmluvy o úvere. V prípade úveru na účely výkonu podnikateľskej činnosti je možné poistiť maximálne dvoch klientov

Poisťovateľ = MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, a MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktoré s poistníkom uzavreli poistnú zmluvu

Poistná udalosť = náhodná udalosť bližšie uvedená v Poistnej zmluve, s ktorou je spojená povinnosť Poisťovateľa poskytnúť Poistné plnenie

Poistné plnenie = suma, ktorá je podľa Poistnej zmluvy vyplatená oprávnenej osobe v prípade, ak nastala povinnosť Poisťovateľa plniť

Prihláška = dokument, v ktorom vyhlasujete súhlas s poistením a pristupujete k poisteniu podľa Poistnej zmluvy

Škodová udalosť = náhodná udalosť bližšie uvedená v Poistnej zmluve, s ktorou môže byť spojená povinnosť Poisťovateľa poskytnúť Poistné plnenie

Zmluva o úvere = zmluva, ktorej účelom je poskytnutie spotrebiteľského úveru alebo úveru na účely výkonu podnikateľskej činnosti, v rámci ktorej je dohodnuté poistenie poisteného podľa tejto poistnej zmluvy vo forme Prihlášky do poistenia a na základe ktorej má Klient záväzky voči poistníkovi (najmä splatiť úver, úrok z úveru, ostatné príslušenstvo a súvisiace nároky) Zoznam všetkých pojmov a prehľad poistných krytí nájdete tu.

Dokumenty

Rámcové poistné zmluvy č. 500.018, 500.023 a 500.024 v znení ich dodatkov, uzatvorené medzi spoločnosťami PROFI CREDIT, Slovakia, s.r.o., ako poistníkom a MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu ako poisťovateľ 1 a MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu ako poistiteľ 2, vám poskytuje možnosť poistenia schopnosti splácať váš úver. Poistenie je možné uzavrieť súčasne s úverovou zmluvou. Všetky dokumenty súvisiace s poistením nájdete v časti „O nás – Poistenie“.

Hlásenie škodovej udalosti

Poistený škodovú udalosť rieši priamo s Poisťovateľom na jeho kontaktných miestach. Škodová udalosť musí byť nahlásená Poisťovateľovi bezodkladne, najneskôr do 90 dní od vzniku škodovej udalosti. Tlačivo Poistné hlásenie nájdete tu.

Starostlivosť o zákazníkov

Ak máte nejaké pochybnosti týkajúce sa vášho poistenia alebo máte akýkoľvek dôvod na sťažnosť, kontaktujte, prosím,poisťovateľa písomne na adrese Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, alebo MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, alebo na e-mailovú adresu metlife@metlife.sk. Poisťovateľ doručenú sťažnosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia sťažnosti; ak v tejto lehote nie je možné sťažnosť vybaviť, poisťovateľ vás bude informovať o dôvodoch predĺženia a uvedie predpokladaný termín vybavenia sťažnosti. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť potrebnú na vybavenie sťažnosti. Pri prešetrovaní sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci s cieľom zistenia a/alebo odstránenia prípadných nedostatkov, pričom sa vychádza z obsahu sťažnosti. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku jej prešetrenia. Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým sťažovateľom v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, poisťovateľ sa nebude takouto sťažnosťou zaoberať, pričom nie je ani povinný sťažovateľa o tom upovedomiť.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Kontaktujte našu bezplatnú infolinku 0800 700 100

bezplatná infolinka
0800 700 100