Druhy poistenia spotrebiteľského úveru:

Online pôžička MoneyTu je nebankový spotrebiteľský úver. Poskytovateľom tohto spotrebiteľského úveru je nebanková spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. pôsobiaca na slovenskom trhu už viac ako 20 rokov. Národná banka Slovenska zaevidovala spoločnosť medzi licencovaných poskytovateľov služieb v oblasti spotrebiteľských úverov dňa 9.9.2015.

K spotrebiteľskému úveru od MoneyTu je dostupné aj poistenie schopnosti splácať úver. Poskytujeme možnosť poistiť si riziko prípadných budúcich problémov, ktoré by mohli ohroziť vašu schopnosť splácať načerpaný spotrebiteľský úver. Účelom poistenia schopnosti splácať úver je ochrániť vás a vašich blízkych pred dôsledkami nečakaných životných udalostí spôsobených platobnou neschopnosťou. Poistenie je úplne dobrovoľné a je možné k nemu pristúpiť súčasne s uzavretím úverovej zmluvy. Poistné krytie úveru zahŕňa trvalú invaliditu, práceneschopnosť, hospitalizáciu, stratu zamestnania či nečakané úmrtie.

Peniaze čokoľvek Nebanková pôžička Navýhodnejšia pôžička; ako si požičať peniaze; Spotrebný úver kalkulačka pôžičky ihneď

Výhody poistenia spotrebiteľského úveru:

 • bez skúmania zdravotného stavu ako podmienky pre pristúpenie k poisteniu spotrebiteľského úveru
 • úhrada celej mesačnej splátky alebo zostatku úveru poisťovňou v prípade poistnej udalosti
 • poistné plnenie v prípade práceneschopnosti už po 30 dňoch trvania
 • poistné plnenie v prípade hospitalizácie už od 4-tého dňa trvania
 • za každý deň hospitalizácie hradí poisťovňa až 20 % z mesačnej splátky po dobu 30 dní
 • poistený ste počas celej doby splatnosti úveru

Druhy poistenia spotrebiteľského úveru:

 • Poistné krytie
  Smrť
  Ak nastane úmrtie z dôvodu úrazu alebo choroby, po dni začatia poistenia a pred dňom ukončenia poistenia.
  Trvalá invalidita
  Ak vás v dôsledku úrazu alebo choroby poisťovňa uznala za úplne trvale invalidnú osobu, po dni začatia poistenia a pred dňom ukončenia poistenia.
  Práceneschopnosť
  Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne vtedy, ak pracovná neschopnosť poisteného trvá nepretržite aspoň 30 dní.
  Hospitalizácia
  Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej hospitalizáciou poisteného vzniká od 4. dňa trvania hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu, maximálne počas hospitalizácie trvajúcej 30 dní za jednu poistnú udalosť.
  Strata zamestnania
  Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej nedobrovoľnou stratou zamestnania poisteného vznikne, ak poistený v čase vzniku poistnej udalosti pracoval ako zamestnanec nepretržite minimálne 12 mesiacov, pričom jeho pracovný úväzok bol dlhší ako 25 hodín týždenne, a ak uplynula čakacia lehota v dĺžke 60 dní a pokiaľ nezamestnanosť poisteného trvá nepretržite aspoň 60 dní.
  Mesačný príplatok
 • Balík A
  Smrť
  Trvalá invalidita
  Práceneschopnosť
  Hospitalizácia
  Strata zamestnania
  Mesačný príplatok od 0,5% istiny
 • Balík B
  Smrť
  Trvalá invalidita
  Práceneschopnosť
  Hospitalizácia
  Strata zamestnania
  Mesačný príplatok od 0,7% istiny

Poistenie je určené pre klientov, ktorí v čase žiadosti o spotrebiteľský úver:

 • majú menej ako 62 rokov
 • nebol im priznaný a nepoberajú invalidný ani starobný dôchodok
 • nie sú v pracovnej neschopnosti
bezplatná infolinka
0800 700 100